Zákaznícky servis » Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.cs-shop.eu a bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné a ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1) Definícia

Predávajúcim sa rozumie

CSIFFARY s.r.o.

927 01 Šaľa,Nešporova 17

sklad :Nešporova 17,Šaľa

IČO : 46487867

IČ DPH : SK2023408024

OR: Okresný súd Nitra, vl. č.: 30608/N

tel. : 0904 301 494

fax : 035 7726525

e-mail: info@cs-shop.eu


Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode www.cs-shop.eu zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

Spotrebiteľ fyzická osoba je kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ právnická osoba / maloobchod / veľkoobchod je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky, či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami a riadi sa obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom SR.

 

2) Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na základe zasielkového predaja. Samotná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe potvrdenia objednávky formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú zákazníkom.

2.2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých požadovaných údajov uvedených v objednávkovom formulári.

2.3.Objednávka podaná prostredníctvom tejto internetovej predajne sa považuje za záväznú. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2.4.Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať v prípade, že v priebehu doby, kedy bol výrobok objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje i v prípade, ak výrobca uvedie na trh novú verziu produktu.

2.5.Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k zmene podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to e-mailom, od toho okamihu sa považuje upravená objednávka znovu za záväznú.

2.6.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.


 

3) Zrušenie objednávky

3.1.Kupujúci má právo do 24 hodín zrušiť objednávku bez udania dôvodu.Stačí zaslať e-mailom popis objednaného tovaru či služby.

3.2.Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného tovaru, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, potvrdí to mailom, ktorý sa považuje za záväzný.

3.3.Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak sa jedná o tzv.falošnú objednávku – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje, adresát o nej nevie alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V tomto prípade sa prevádzkovateľ pokúsi spojiť e-mailom či telefónom so zákazníkom a vyjasniť vzniknutú situáciu.

 

 

4) Platobné podmienky

4.1.Po uskutočnení objednávky bude kupujúcemu formou e-mailovej správy zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi k platbe, číslo bankového účtu, presná čiastka k zaplateniu a variabilný symbol.  Daňový doklad - faktúra je zasielaná v písomnej forme spolu s objednaným tovarom.

4.2.Platba sa uskutočňuje vopred prevodom na bankový účet. Pri nákupe na dobierku hodnotu tovaru zaplatí spotrebiteľ kuriérovi pri dodaní tovaru.

4.3.Predaj na faktúru sa poskytuje len stálym a riadne platiacim zákazníkom, splatnosť  faktúr je 14 dní odo dňa vyskladnenia či dodania tovaru. Pri nedodržaní lehoty splatnosti sa účtuje zmluvná pokuta 0,5 % fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia.

4.4.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 

5) Dodacie podmienky

5.1.Dodacie podmienky objednaného tovaru závisia od jeho skladovej dostupnosti, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.cs-shop.eu

5.2.Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike na zvolenú adresu :

• pre právnicke osoby / maloobchody vlastnými dopravnými prostriedkami alebo kuriérskou službou

• pre fyzické osoby Slovenskou poštou a prostredníctvom kuriérskej služby

5.3.Tovar je zasielaný väčšinou do 48 hodín po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho, k tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy podľa zvoleného spôsobu dodania.

5.4.Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári, o odoslaní a predpokladanom termíne dodania bude kupujúci vopred informovaný formou e-mailovej správy. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.  Všetky spôsoby dopravy sú poistené a náklady spojené s prípadnou stratou zásielky znáša predávajúci.

5.5.Náklady na dopravu rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hmotnosti zásielky:

KURIÉROM - doručenie priamo na adresu zákazníka
* do 3 kg / 4,30 €
* od 3 do 5kg / 4,50 €
* od 5 do 10kg / 4,80 €
* od 10 do 20kg / 5,20 €
* od 20 do 30kg / 5,80 €
* od 30 do 50kg / 7,80 €
Pri platbe na dobierku sa k cene za dopravu pripočíta doplatok 1,30 €!

POŠTOU
* do 500 g - 2,20 €
* nad 500 g do 1kg - 2,70 €
* nad 1 kg do 2 kg - 3,70 €
* nad 2 kg do 5 kg - 4,20 €

DORUČENIE ZDARMA * pri nákupe tovaru v hodnote nad 17 Eur v rámci Komárna.

Konkrétny spôsob dodania je možné zvoliť v sekcii „objednávka“.

5.6. Do Českej rebubliky dodávame tovar podľa nasledovného cenníka:

KURIÉROM - doručenie priamo na adresu zákazníka

* do 3 kg / 14,30 €
* od 3 kg do 10 kg / 18,90 €
* nad 10 kg do 20 kg / 23,40 €
* od 20 do 30kg / 25,80 €
* od 30 do 50kg / 27,10 €

POŠTOU poistený balík 1. triedy

* do 1kg – 9,70 €
* nad 1 kg do 2 kg - 11,70 €
* nad 2 kg do 3 kg - 12,20 €
* nad 3 kg do 4 kg - 12,70 €
* nad 4 kg do 5 kg - 13,20 €

POŠTOU poistený balík 2. triedy

* do 1kg – 8,70 €
* nad 1 kg do 2 kg - 9,70 €
* nad 2 kg do 3 kg - 10,20 €
* nad 3 kg do 4 kg - 10,70 €
* nad 4 kg do 5 kg - 11,20 €

 

6) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru):

6.1.Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak takýto prípad nastane, musí:
• kupujúci kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, s uvedením čísla objednávky/kúpnej zmluvy, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí
• tovar musí byť:
- v pôvodnom nepoškodenom obale
- nepoužitý
- nepoškodený
- kompletný
• súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry, dokladu o kúpe tovaru
• tovar treba zaslať ( po kontaktovaní predávajúceho) doporučene a s poistením (nie na dobierku!), nakoľko zodpovednosť za jeho prípadnú stratu na ceste k predávajúcemu znáša kupujúci.

•  Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar jednorázovej spotreby a na tovar rýchlo podliehajúci skaze.

6.2.V prípade, že vyššie uvedené podmienky neboli splnené, nie je možné akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6.3.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

7) Reklamácie a záručná doba

7.1.Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

7.2.Kupujúci je povinný dodaný tovar po jeho prevzatí  prehliadnuť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín po jeho prevzatí  informovať predávajúceho o prípadných zistených vadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

7.3.Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:

combusiness s.r.o.

prevádzka: Hadovská 8, 945 01 Komárno

Slovenská republika

7.4.Prípadné reklamácie sú vybavené  individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

7.5.Postup pri reklamácii:

•kupujúci je povinný popis zistenej závady s číslom objednávky nahlásiť telefonicky, alebo elektronickou poštou, prípadne fotografiu poškodeného tovaru zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho bezodkladne po tom, čo závadu zistil.

•poškodený tovar je potrebné zaslať predávajúcemu ako doporučený balík (nie na dobierku)

do zásielky  treba priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, dôvod reklamácie, vašu adresu, telefonický kontakt

•dodávateľ posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení  vyrozumie zákazníka telefonicky, alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie

• reklamácia bude vybavená  čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku

• o stave reklamácie bude zákazník priebežne informovaný

 

8) Ochrana osobných údajovov

8.1.Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

8.2.V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.cs-shop.eu zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.cs-shop.eu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

8.3.Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na jeho opravu.

8.4.Osobné údaje zákazníkov sú poskytované externým prepravcom v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.

 

9) Záverečné ustanovenie

9.1.Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

9.3.Tieto podmienky boli aktualizované 14.5.2012

ZTRmYzFkYj